Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen en is alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie valide is. Tevens betracht de beheerder/samensteller van deze site de grootste zorgvuldigheid bij het doorverwijzen naar andere informatiebronnen buiten deze site.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie op deze site, of in informatiebronnen buiten deze site, na verloop van tijd verouderd of achterhaald is.

De beheerder/samensteller van deze site, alsmede de schrijvers van de informatie die in deze site is opgenomen, sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. De informatie die ter beschikking komt door verwijzingen (links) die op deze site aangebracht zijn -en verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze site.

Auteursrecht

Bijna al de teksten op deze site zijn geschreven door Godfried Dols, de hondentolk®. Een enkele maal is er materiaal van een ander gebruikt. Het betreft dan reviews en foto’s van, en geleverd door klanten.

Al het materiaal op deze site -zowel teksten, foto-en filmmateriaal alsmede grafische items- is auteursrechtelijk beschermd. De bescherming van intellectueel eigendom is in Nederland geregeld in de Auteurswet. Daarnaast is voor gegevensverzamelingen zoals deze site de databankwet van kracht. Deze wet voorziet in de rechtsbescherming van de producent van de databank, die in dit geval de beheerder/samensteller van deze website is. Overname van materiaal op deze site is derhalve in geen enkel geval toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Links naar andere sites

Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen verwijzingen vanuit deze site naar hun site, worden verzocht contact op te nemen zodat eventueel de bewuste link(s) verwijderd kunnen worden.